Verkoopsvoorwaarden & privacybeleid

 1. onze aanbiedingen en verkopen worden gedaan aan hieronder bepaalde voorwaarden, welke als gekend en aanvaard aangezien worden.
 2. de aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis. De bestellingen door onze vertegenwoordigers genoteerd, worden enkel bindend voor onze maatschappij, na onze bevestiging.
 3. de leveringstermijnen worden bepaald behoudens onvoorziene gevallen en zonder verbintenis. Er kan ons in geen geval schadevergoeding gevraagd worden wegens vertraging of late levering. Het verstrijken van een leveringstermijn kan geen vernietiging van bestelling meebrengen, zonder ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.
 4. de firma behoudt zich, te allen tijde, het recht voor, een voorafbetaling van 40% van de prijs van het in de offerte vermelde bedrag te vragen vooraleer tot bestelling over te gaan.
 5. indien de specificatie van bestellingen ons niet in bepaalde termijn toekomt, staat het ons vrij de bestelling als nietig te beschouwen zonder ingebrekestelling.
 6. de bestelling van maatwerk wordt slechts genoteerd bij ontvangst van het goedgekeurd plan,door de koper ondertekend.
 7. alle aangenomen bestelorders sluiten de verplichting in tot volledige afname van de bestelde goederen. Bij niet afname, na sommatie van de verkoper, of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen, heeft de verkoper het recht de bestelling als nietig te zien en zal door de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het totale bedrag van de niet afgenomen goederen.  Bij bestellingen van maatwerk wordt echter de volledige som van de goederen aangerekend, gezien deze speciaal op vraag van de klant besteld is.
 8. onze goederen worden geleverd, aanvaard en definitief goedgekeurd, voor verzending in onze instellingen, en geen enkel bezwaar kan nog na vertrek van de goederen in aanmerking genomen worden, zelfs indien de levering vrachtvrij geschiedt of op eender welke manier.
 9. de goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs in geval van vrachtvrije levering.
 10. zekere gevallen geven ons het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk, niet uit te voeren, zoals oorlog, stakingen, lock out, epidemieën,brand en ongevallen of iedere oorzaak welke een wijziging in de economische toestand tot gevolg zou hebben.
 11. het ondertekenen van de leveringsbon op de werf door de klant of zijn plaatser geldt als aanvaarding van het geleverde voor wat betreft aantallen en dekt de zichtbare toestand.
 12. het gebruik/verwerken van de goederen staat eveneens gelijk met een aanvaarding van de door ons geleverde goederen.
 13. wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de beschadigingen die zich zouden voordoen aan de goederen gedurende hun verblijf op de werken of gedurende de plaatsing.
 14. onze aansprakelijkheid , om welke reden dan ook, is in ieder geval beperkt tot maximum de waarde van de goederen waarop de overeenkomst staat. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen waardoor dit bedongen maximum zou overschreden worden.
 15. alle natuursteensoorten worden steeds verkocht met hun intrinsieke natuurlijke karakteristieken. De klant is ervan op de hoogte dat natuursteen steeds natuurlijke organische onzuiverheden of andere elementen of stoffen kan bevatten die in combinatie met andere stoffen een reactie (oxidatie, oplossing,...) teweeg kan brengen, zelfs wanneer alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Natuursteen varieert tevens in kleur en structuur door geologische samenstelling. Monsters geven hoogstens een benaderend beeld van de natuursteen en zijn nooit bindend. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in uitzicht of textuur als gevolg van de intrinsieke karakteristieken van de natuursteen. Volgende kenmerken zijn mogelijk bij alle aangeboden soorten natuursteen, zonder dat deze hierdoor van mindere kwaliteit of als gebrek kunnen worden beschouwd: a) fijnere en bredere zichtbare aders, fossielvorming afwijkend van de normaal voorkomende b) opvulling van natuurlijke poriën, holtes of breuklijnen c) polyestervlies en een hechtingsmiddel op de achterzijde, tot versteviging van de minder solide natuurstenen d) tegels met een rechte kant kunnen lichte kantenbreuk hebben e) bij natuursteen wordt geaccepteerd dat er tot 10% breuk- of maatafwijking kan voortkomen. Dit is geen reden tot klacht.
 16. normafwijkingen : Voor standaard gezaagde natuursteentegels tot 59x59 cm of met oppervlaktes tot 0,35 m2 geldt er een toelaatbare afwijking in lengte en breedte van 1 mm in min of plus op de gemiddelde maat. Voor grotere formaten geldt 3 mm  in min of plus. Voor alle leistenen, zandstenen, kwartsieten, porfieren en kasseien zijn de normale afwijkingsnormen inzake dikteverschil, verschil op formaat en verschil op diagonaal tien keer groter dan deze geldend voor marmertegels. Gekalibreerde (Indische) leistenen, waaronder Tandur, Lime black,…worden afgefreesd aan de onderzijde en kunnen een dikteverschil tot 5mm vertonen. Voor gezaagde en niet‐gecalibreerde tegels geldt een tolerantienorm op dikte van 2mm in min of plus op de gemiddelde dikte.
 17. gezaagde oppervlaktes Gezaagde oppervlaktes kunnen door het verzagen met de raamzaag volgende kenmerken vertonen: a) kleurverschillen in de vorm van donkere en lichtere banen in de oppervlakte b) reliëf en soms diepere zaaggroeven c) roestaanslag door de raamzaag. Deze kenmerken zijn eigen aan de oppervlakte‐afwerking en kunnen na verloop van tijd en blootstelling aan zonlicht en andere weersomstandigheden verminderen of verdwijnen. Roestaanslag kan door middel van schuren met fijn zand of via een machinebewerking verwijderd worden.
 18. indien één of meerdere facturen niet op de vervaldag betaald zijn, behoudt de bvba vandix zich het recht voor om lopende bestellingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beschouwen als ontbonden. Zonder dat de koper hiervoor enige schadevergoeding kan vorderen.
 19. alle facturen dienen contant betaald te worden. Niet betaling van een  rekening op de vervaldag brengt mee dat alle nog openstaande rekeningen onmiddellijk eisbaar worden, welke ook de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden waren.  Elke vertraging in de betaling brengt een verwijlintrest mee van 1% per maand zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
 20. de geleverde goederen blijven in elk geval eigendom van onze firma tot volledige betaling van de factuur die er betrekking op heeft.
 21. verkochte goederen of waren ons toevertrouwd voor opslag bevinden er zich op risico van de eigenaar.
 22. wij behouden ons het recht voor de leveringen op ieder ogenblik te schorsen, zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder schadeloosstelling. Bij niet betaling van een gedeeltelijke levering kan het overige van de bestelling als nietig worden aanzien.
 23. indien de facturen onbetaald blijven op de vervaldag, zal het bedrag van de onbetaald gebleven factuur bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 15% en met een minimum van € 49,58 vanaf de dag volgend op de vervaldag van deze facturen, zulks onverminderd de hoofdsom, de verwijlintresten en de eventuele gerechtskosten.
 24. wij kunnen van onze clienten waarborgen vragen vooraleer tot uitvoering van het contract over te gaan. Indien de verkoop contant gebeurt kunnen wij in ieder geval de voorafgaande betaling eisen.
 25. indien na het sluiten van de verkoopsovereenkomst een prijsverhoging met terugwerkende kracht bij officieel besluit vastgesteld werd, zal deze automatisch voor de koper in rekening gebracht worden.  Hetzelfde geldt voor de prijsverhoging van vervoerkosten, overdrachttaks, facturatie kosten of andere.
 26. de koper of zijn afgevaardigde nemen de goederen in ontvangst voor hun werf of gebouw, bereikbaar langs berijdbare bodem.
 27. alle goederen moeten geplaatst worden volgen de regels van de kunst.
 28. de goederen worden enkel teruggenomen als ze in goede staat verkeren, en zich in onbeschadigde verpakking bevinden . als forfaitaire vergoeding voor het verbreken van de overeenkomst wordt aan bvba vandix 20% van de facturen toegekend. Deze vergoeding zal in mindering gebracht worden van de creditnota.
 29. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage , is de vzw B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van de scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwenstraat nr 20 te 8000 Brugge (tel 050/323595 fax 050/313734). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op de keerzijde vermeld.

Privacybeleid    :  

Deze website wordt beheerd door Vandix bvba, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Kuipweg 6.   Indien u deze internetsite bezoekt, kan Vandix bvba persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Vandix bvba zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacy policy omschreven doeleinden. Vandix bvba verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.    Deze privacy policy beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Vandix bvba m.b.t. deze internetsite, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten t.a.v. uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.  

Doeleinden van gegevensverwerking 

Vandix bvba verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen.   Vandix bvba kan de gekregen persoonsgegevens doorgeven aan partners of aan bij Vandix bvba aangesloten organisaties.
 
Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden, dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoefte van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer ® of Netscape Navigator ® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de hulpfunctie van uw internetbrowser.
 
Internetsites van derden
Deze privacy policy is niet van toepassing op internetsites van derden die d.m.v. links of hyperlinks verbonden zijn met de site van Vandix bvba. Deze websites hebben waarschijnlijk hun eigen privacy policies. Vandix bvba is niet verantwoordelijk voor informatie die geleverd wordt of verzameld wordt op deze websites noch voor alle ander gebruik op deze website.
 
Uitoefening van uw rechten
De gebruiker kan zich steeds, kosteloos of op verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.   De gebruiker heeft eveneens steeds het recht zijn gegevens in te kijken, onjuiste gegevens te verbeteren of gegevens te laten verwijderen uit het bestand van Vandix bvba.   Voor alle vragen in dit verband dient de gebruiker zich te richten tot Vandix bvba, Kuipweg 6, 8400 Oostende of via e-mail tot stefan@vandix.be. Dit verzet of deze informatie dient steeds schriftelijk gevraagd te worden. 
 

 

Webshop powered by Marcando